خودشناسی سفری ست به دنیای درون و خودآگاه شدن بر ابعاد ناخودآگاه وجود ؛ که لازمه ی این سفر ، زندگی در دنیای زمینی و به صورت اجتماعی است ؛ تا در تبادل با سایر انسان ها بتوان به مثابه آیینه هربار با بعدی جدید از ابعاد ناخودآگاه وجودمان آشنا بشویم و بتوانیم بر آن بعد با آگاهی تسلط یابیم. در نهایت با کسب آگاهی ، سلطان و حاکم در وجود خویش شویم. یگانه وسیله کمک به طی کردن این مسیر، توانایی یا قابلیت بالقوه ایست به نام هوش معنوی( هوش غایی یا عقل روح) SPIRITUAL INTELLIGENC